Cement, wapno

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. drobnozmielony materiał nieorganiczny (klinkier portlandzki żużel wielkopiecowy, pucolany, popioły lotne, wapienie…), po zmieszaniu z wodą tworzący pastę, wiążąca i twardniejąca drogą reakcji i procesów hydratacji, która po stwardnieniu pozostaje wytrzymała i trwała także pod wodą.
Rodzaje cementów:
• Cement portlandzki CEM I
• Cement portlandzki mieszany (np. żużlowy, popiołowy) CEM II
• Cement hutniczy CEM III
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) jest sproszkowanym wodorotlenkiem wapnia, który uzyskuje się przez gaszenie wapna palonego w sposób przemysłowy małą ilościąwody.